Thực hiện Công văn số 2381/SGDĐT-GDTrHTX ngày 25/09/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020”