Tiểu sử Tô Văn Ơn
TIỂU SỬ TÔ VĂN ƠN  
Đăng ngày: 11/12/2012

Họ và tên: Tô Văn Ơn                 Bí danh: Sáu Ngô.

       Sinh năm 1921 tại Phổ Ninh- Đức Phổ- Quảng Ngãi.

       Dân tộc: Kinh