THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG ÁP DỤNG TỪ NGÀY 21/11/2016  

Lớp         Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
10A1 1 Chào cờ * Thủy V V Thủy V V Điệp H Tho Cng Điệp H
2 Nhật Ti Thủy V V Liên Đ Kha L Điệp TCH Kha L
3 Nương A Nương A Nghĩa T T Kha TCL Nghĩa T T Nương A
4 Tho Si Nương TCA Nghĩa T T   * Nghĩa T TCT T.Hùng CD
5 Việt Su   * Nhật Ti   * Liên Đ Sinh hoạt *
10A2 1 Chào cờ * Hương V V Mỹ A Tuấn L Điệp H Nhật Ti
2 Nữ Si Thọ T Thuấn Đ Mỹ A Thọ T Hiền CD
3 Hương V V Mỹ A Thọ T Thuấn Đ Diễn Su Điệp TCH
4 Hương V V Điệp H Nhật Ti   * Thọ TCT Nữ Cng
5 Vi TCL   * Mỹ TCA   * Tuấn L Sinh hoạt *
10A3 1 Chào cờ * Sum TCT Dung V V Dũng Si Vương TCL Vương L
2 Dung V V Thuấn Đ Dung V V Sum T Sum T Nhật Ti
3 Vương L Ngân A A Nhật Ti Diễn Su Ngân A A Hiền CD
4 Ngân A A Tuyến TCH Thuấn Đ   * Linh Si Cng Tuyến H
5 Sum T   * Ngân A TCA   * Tuyến H Sinh hoạt *
10A4 1 Chào cờ * Tuấn L Sum T Sum T Sum T Dung V V
2 Hiền CD Ngọc A Ngọc A Thuấn Đ Tuấn L Dung V V
3 Nhật Ti Thuấn Đ Diễn Su Tuyến H Dũng Si Tuyến TCH
4 Sum TCT Nhật Ti Vương TCL   * Ngọc A Linh Si Cng
5 Dung V V   * Tuyến H   * Ngọc TCA Sinh hoạt *
10A5 1 Chào cờ * Thuấn Đ Nhật Ti Ngân A A Hương V V Thủy H H
2 Khoa T T Hương V V Thủy H H Ngân A TCA Hương V V Khoa T T
3 Khoa T T Nhật Ti Dũng Si Trung TCL Khoa T TCT Trung L
4 Diễn Su Ngân A A Ngân A A   * Thủy H H Thủy CD CD
5 Trung L   * Thuấn Đ   * Tho Cng Sinh hoạt *
10A6 1 Chào cờ * Ngọc A Thủy H H Thủy H H Nga Ti Ti Nga Ti Ti
2 Trâm L Diễn Su Khoa T T K Ba Cng Khoa T T Trâm L
3 Liên Đ Hương V V Ngọc TCA Khoa T T Ngọc A Khoa T TCT
4 Thủy CD CD Hương V V Dũng Si   * Liên Đ Trâm TCL
5 Hương V V   * Ngọc TCA   * Thủy H TCH Sinh hoạt *
10A7 1 Chào cờ * Thúy V Diễn Su K Ba Cng H Cường L
2 Cường L Thúy V Cẩm A H Cẩm A Cường TCL
3 Sum T Sum T Cẩm TCA Liên Đ Sum T Thúy V
4 Liên Đ Cẩm A Nga Ti Ti   * Sum TCT Nga Ti Ti
5 TCH   * Linh Si Si   * Thủy CD CD Sinh hoạt *
10A8 1 Chào cờ * Liên A A Liên A A TCH Thúy V Thủy CD CD
2 Nga Ti Ti Sum T Sum T Linh Si Si H Liên A A
3 Thúy V Cường L Sum T Sum TCT Liên Đ Nga Ti Ti
4 Thúy V Cường TCL Linh Si Cng   * Việt Su Cường L
5 Liên Đ   * H   * Liên A TCA Sinh hoạt *
10A9 1 Chào cờ * Ngân T T Vi TCL Liên Đ Liên Đ Linh Si Si
2 Nương A Nương A Vi L Nga Ti Ti Nga Ti Ti Ngân T T
3 Thủy CD CD Liên A TCA H Nghĩa T TCT Linh Si Cng Ngân T T
4 H Vi L TCH   * Thúy V Nương A
5 Thúy V   * Việt Su   * Thúy V Sinh hoạt *
10A10 1 Chào cờ * Phàm T Linh Si Si Nga Ti Ti Thủy H H Thúy V
2 Liên Đ Phàm TCT Nga Ti Ti Cẩm A Thúy V Thúy V
3 Cẩm A Vi L Vi L Thủy H H Cẩm A Vi TCL
4 Thủy H TCH Linh Si Cng Phàm T   * Thủy CD CD Phàm T
5 Cẩm TCA   * Liên Đ   * Việt Su Sinh hoạt *
10A11 1 Chào cờ * Dung V V Khoa T T Khoa T T Khoa T T Liên A A
2 Thủy CD CD Dung V V Liên A A Liên Đ Liên A A Thủy H H
3 Thủy H H Linh Si Cng Việt Su Nga Ti Ti Liên A TCA Dung V V
4 Vương L Liên Đ Sum TCT   * Vương TCL Vương L
5 Thủy H TCH   * Nga Ti Ti   * Linh Si Si Sinh hoạt *
10A12 1 Chào cờ * Liên Đ Nga Ti Ti Dung V V Thọ TCT Phàm T
2 Phàm T Linh Si Si Linh Si Cng Dung V V Ngân A TCA Nga Ti Ti
3 Dung L L Cẩm A Tuyến H Cẩm A TCH T.Hùng CD
4 Việt Su Dung L L Liên Đ   * Tuyến H Dung V V
5 Dung L TCL   * Phàm T   * Cẩm A Sinh hoạt *
12C1 1 Chào cờ * Thọ T Thọ T Diễn Su Thắng Đ Đ Ti
2 Nghĩa A A Tuấn L Thọ T Tuấn L Ti Tĩnh CD
3 Diễn Su Dũng Si Tuấn TCL Dũng Si Tuyến H Thọ TCT
4 Tuyến H Cúc V Nghĩa A A Thọ T Cúc V Nghĩa A A
5 Tuyến TCH Cúc V Nghĩa A TCA   * Nga Cn Cng Sinh hoạt *
12C2 1 Chào cờ * Diễn Su Tuấn L Phàm T Tuấn L Tĩnh CD
2 Diễn Su Thắng Đ Đ Ngân A TCA Phàm TCT Trâm Cng Phàm T
3 Dung V V Tuyến H Phàm T Hương A A Tuấn TCL Phàm T
4 Hương A A Hương A A Dung V V Tuyến H Tho Si Ti
5 Tho Si Tuyến TCH Dung V V   * Ti Sinh hoạt *
12C3 1 Chào cờ * Đại TCT Quyết Su Đại T Quyết Su Tho Si
2 Tĩnh CD Nhi H Vương TCL Đại T Tho Si Ti
3 Nhi H Liên Đ Vương Cng Thoa V Vương L Vương L
4 Ti Nhi TCH Thoa V Hương A A Đại T Tho TCSi
5 Hương A A Hương A A Thoa V   * Đại T Sinh hoạt *
12C4 1 Chào cờ * Thương V Phức T Mỹ A Trâm Cng Phức T
2 Mỹ A Thương V Phức TCT Thương V Tĩnh CD Phức T
3 Mỹ TCA Diễn Su Liên Đ Thương TCV Ti Trâm L
4 Trâm L Dũng Si Mỹ A Dũng Si Diễn TCSu Nhi H
5 Ti Nhi H Diễn Su   * Phức T Sinh hoạt *
12C5 1 Chào cờ * Điệp H Dũng Si Thuấn Đ Tĩnh CD Khoa T T
2 Trung Cng Nghĩa A A Quyết Su Điệp H Thủy V V Quyết Su
3 Nghĩa A A Nghĩa A TCA Khoa T T Hiếu Ti Ti Thủy V V Nghĩa A A
4 Trung L Thủy V V Hiếu Ti Ti Trung L Dũng Si Trung L
5 Khoa T T Thủy V V Khoa T TCT   * Khoa T T Sinh hoạt *
12C6 1 Chào cờ * Dũng Si Thương V Thọ T Dũng Si Thọ T
2 Điệp H Hiếu Ti Ti Thương V Thọ TCT Diễn TCSu Thọ T
3 Vi L Thương V Ngân A A Điệp H Thọ T Tĩnh CD
4 Vi Cng Diễn Su Diễn Su Thương TCV Ngân A A Vi L
5 Ngân A A Liên Đ Hiếu Ti Ti   * Ngân A TCA Sinh hoạt *
12C7 1 Chào cờ * Hiếu Ti Ti Thoa V Thoa V Linh Si Si Quyết Su
2 Dung L L Điệp H Thoa TCV Thoa V Quyết Su Tuân A
3 Điệp H Đại T Hiếu Ti Ti Đại T Quyết TCSu Linh Si Si
4 Đại T Đại T Dung L L Thuấn Đ Tuân A Tĩnh CD
5 Đại TCT Dung L Cng Tuân A   * Tuân TCA Sinh hoạt *
12C8 1 Chào cờ * Mỹ A Thuấn Đ Hiếu Ti Ti Hải T Kha L
2 Quyết Su Mỹ TCA Mỹ A Thủy H H Hải T Tho Si
3 Tho Si Hiếu Ti Ti Thủy V V Hải T Thủy H H Quyết Su
4 Quyết TCSu Hải T Thủy V V Kha L Thủy V V Mỹ A
5 Thủy CD CD Hải TCT Dung L Cng   * Thủy V TCV Sinh hoạt *
12C9 1 Chào cờ * Thắng Đ Đ Hiếu Ti Ti Linh Si Si Cúc V Tuân A
2 Thủy H H Thắng T T Tuân A Thắng T T Cúc V Thủy CD CD
3 Cúc V Thắng T T Tuân TCA Thắng T TCT Tuân A Thắng T T
4 Cúc V Khoa L L Quyết Su Hiếu Ti Ti Khoa L L Thủy H H
5 Quyết Su Linh Si Si Quyết TCSu   * Khoa L Cng Sinh hoạt *
Nguồn: tvon.khanhhoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tra cứu
Tin tức
Tin đọc nhiều